בס״ד

Uncategorized

מכרז מספר יש/159/2018 באריאל

By in Uncategorized with 0 Comments

הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש ומשרד הבינוי והשיכון מודיעים בזאת על דחיית מועדי המכרז כמפורט להלן:  חוברת המכרז תפורסם באתר החל מתאריך 26/9/2019. המועד  האחרון להגשת ההצעות  נדחה לתאריך 25/11/2019 בשעה 12:00 בצהרים  ולא כפי שפורסם. ביתר פרטי המכרז אין שינוי. בערבי חג ובימי חול המועד לא תתקיים קבלת קהל.

Read More

מכרז מספר יש/300/2018 באריאל

By in Uncategorized with 0 Comments

הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש ומשרד הבינוי והשיכון מודיעים בזאת כי חוברת המכרז תועלה לאתר האינטרנט של הרשות החל מתאריך 26/9/2019. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה לתאריך 25/11/2019 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. בערבי חג ובימי חול המועד לא תתקיים קבלת קהל.

Read More